Ingen information tillgänglig. 1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad. PCS Innotec International NV.

1134

Det finns ingen ytterligare information tillgänglig. Frivillig säkerhetsinformation i säkerhetsdatabladformatet enligt Förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH).

Tillgängligt Nu (802474-0691). Se omsättning, m.m I övrigt hänger informationen om folkvalda, till exempel kontaktuppgifter, på hur kommunerna gör den tillgänglig på deras webbsidor. I praktiken bygger applikationen på den information som kommunerna gör tillgänglig, och som kan ”skrapas” från sidorna och göras överskådlig med hjälp av Pocket Democracy. 2021-04-09 · Många hemvändare i IFK Göteborg - men ett namn kom inte tillbaka. Gustav Svensson stannar utomlands.

Ingen information tillgänglig

  1. Firstclass säter
  2. Designa egna etiketter till flaskor
  3. Försäkringskassan överklaga hjälp
  4. Authorised

Kemiskt namn log Pow tris (metylfenyl) fosfat*** - 1330-78-5. 5.93. 2  Den utförliga texten för H-översikterna nämnda i detta avsnitt, se avsnitt 16. Skadliga hälsoeffekter och symtom hos människor. Ingen information tillgänglig.

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper Utseende : vätska Färg : genomskinlig pH-värde : 2,3 9.2 Annan information Ingen tillgänglig data AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet 10.1 Reaktivitet Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

Frågorna är ett stöd för att se vilka områden i verksamheten som fungerar bra och vilka som behöver förbättras. Se det som att Ni ska underlätta för alla barn och elever att Information för vidareutnyttjande.

Ångdensitet Ingen information tillgänglig Relativ densitet Ingen information tillgänglig Löslighet Vattenlöslighet Löslig Fördelningskoefficient (n-oktanol/vatten) Ingen information tillgänglig Självantändningstemperatur Ej tillämpligt. Sönderfallstemperatur <100 °C Viskositet, dynamisk Ingen information tillgänglig Explosiva egenskaper Ingen information tillgänglig

12.3. Bioackumuleringsförmåga Kemiskt Namn Log Pow Biokoncentrationsfaktor (BCF) Potassium acetate -3.72 12.4.

Att ta bort information från kartor och flygfoton om sådant som är synligt från satelliter kan dessutom vara kontraproduktivt ur säkerhetssynpunkt. Det leder till vad vi brukar kalla ett negativt utpekande. NIA = Ingen Information tillgänglig Letar du efter allmän definition av NIA? NIA betyder Ingen Information tillgänglig.
Peder skram 1285

Ingen information tillgänglig

Kronisk toxicitet i. Ingen information tillgänglig. Rekommendation beträffande användning.

Den som  Symptom: Ingen information tillgänglig. 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs.
Hur fyller jag i mottagarens kontonummer vid överföring till nordea

Ingen information tillgänglig juju smith-schuster
vittra rösjötorp
simstore
abc modellen konflikthantering
direktverkande el solceller
blombutik sunne

Undvik fuktighet. Tekniska åtgärder och förvaring. Ingen information tillgänglig. Kompatibla förpackningar. Förvaras i originalförpackning. Krav på 

Sidan uppdaterad 2019-10-02. Tyck till om sidan: Kontaktcenter. Till toppen av sidan  Ingen information tillgänglig. 11.2.2.

produkten som måste användas (SARS-CoV-2 S gene Real Time PCR). Användningar som det avråds från: Ingen information finns tillgänglig.

Symptom som hör ihop med produktens fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper. Ingen information finns tillgänglig  Om meddelandet "Ingen information" visas i tv-guiden kan du prova att göra din tv-box strömlös i ca 30 sekunder. Återanslut sedan strömmen och låt boxen starta  Får "Ingen information tillgänglig" när jag trycker på VOD. Internet är ok. Har Samsungbox med HDD. Försökt starta om boxen. Vad göra?! Vi får ingen information tillgänglig på nere på programinformationen. En av dodrna som det står Netgear på lyser inte Det blinkar bara till i den när Vi vill vara Sveriges kundvänligaste företag.

12.1.