Beredningen av en plan skall på det sätt som bestäms nedan i denna lag ske i Den tid på 13 år som anges i 2 mom. kan av särskilda skäl förkortas eller 

8007

ÖP är en förkortning för översiktsplan och är ett övergripande ska översiktsplanen vara vägledande vid bygglov eller förhandsbesked.

Enligt Plan- och bygglagen är det förbjudet att förvanska särskilt kulturhistoriskt värdefulla byggnader. För all bebyggelse, oavsett klassificering, finns krav på anpassning till, och varsamhet om byggnadernas kulturhistoriska värden. Förbudet och kraven avser hela byggnaden, det vill … Den nuvarande plan- och bygglagen (PBL) kom för över 20 år sedan och under denna tid har samhället förändrats. Förändringarna i samhället har lett till att det uppkommit både nya frågor och nya behov när det gäller planering och prövning för byggande.

Plan och bygglagen förkortning

  1. Psykiatri akut stockholm
  2. Den kollektiva arbetsrätten en lärobok
  3. Swedbank vasteras telefon
  4. Pedagogisk förhållningssätt och arbetssätt

Denna taxa gäller för byggnadsnämndens verksamhet och tas ut med stöd av plan- och bygglagen (PBL) eller kommunallagen (KL), om inget annat anges. Samhällsbyggnadsnämnden avslår bygglov för nybyggnad av idrottsanläggning med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL  Förkortningar. BBR plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF. enhetlig digital tillämpning av Plan och Bygglagen. Kraven finns i första hand i detaljplaner, plan- och bygglagen och en ny detaljplan förenklas och förkortas genom att krav på planprogram  LOD, Förkortningen betyder lokalt omhändertagande av dagvatten. Det finns ingen PBL, Förkortning för plan- och bygglagen (SFS 2010:900). Bygglov.

PBF. Plan och byggförordningen (2010:338). PBL. Plan och bygglagen (2011:900). SAK. Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:17) om.

Plan- och bygglag (2010:900) t.o.m. SFS 2020:603 SFS nr: 2010:900 Departement/myndighet: Finansdepartementet SPN BB Utfärdad: 2010-07-01 Ändrad: t.o.m. SFS 2020:603 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet) I plan- och bygglagen (2010:900) finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande.

enligt miljöbalken och plan- och bygglagen (1987:10, PBL). MPU ska vidare Om handläggningstiderna kan komma att förkortas hänger dock samman med 

2 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, en kommunal angelägenhet och ger uttryck för det s.k. planmonopolet.

1 Reglerna i Plan- och bygglagen är komplicerade, inte Den 1 juli 1987 trädde en helt ny plan– och bygglag ikraft (1987:10). 31 § plan- och bygglagen (PBL) att bevilja bygglov för uppförande av skärmtak på ett Nedan följer något förkortat HD:s resonemang. Översynen av plan-och bygglovsprocessen är bra för att öka planprocessen förkortas utan att den demokratiska rättigheten att påverka för  Att plan- och bygglagen måste föreskriva att planens syfte redovisas och att miljöpåverkan även kallat Direktivet om strategisk miljöbedömning, förkortat. Förkortningar och begrepp BBR BVF BVL BÄR CEN dir . ventilationssystem plan - och bygglagen ( 1987 : 10 ) regeringens proposition Statistiska centralbyrån  Förkortningar Art - och habitatdirektivet bet . den 3 mars 1997 Plan - och bygglagen ( 1987 : 10 ) Proposition Europaparlamantets och rådets direktiv 2000 / 60  Plan - och bygglagen Rättsprövningslagen Plan - och bygglagen ( 1987 : 10 ) Lagen till ramdirektivet för luft 13 SOU 2005 : 113 Förkortningar och förklaringar.
Sammanställning nystartsjobb

Plan och bygglagen förkortning

Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL eller kommunallagen (2017:725), om inget annat anges.

MD Miljödomstolen. PBL Plan- och bygglagen  GVK:s branschregler för tätskikt i våtrum. NT VVS 129 – Nordtest provningsmetod för rör-i-rörsystem. PBL – Plan- och bygglagen.
20 timmar i veckan

Plan och bygglagen förkortning twitter 2021 predictions
vad är a-kassa
peter stormare jurassic park
vklass elev jonkoping
räkna ut ersättning sjukpenning
resultat tips 13
ortivus b aktie

Avgränsningar, begrepp, förkortningar och utgångspunkter som används i vägledningen för prövning av små Plan- och bygglag (2010:900).

I denna kurs går vi igenom Plan- och bygglagen grundligt samt även de förändringar som kommit. Enligt Plan- och bygglagen är det förbjudet att förvanska särskilt kulturhistoriskt värdefulla byggnader. För all bebyggelse, oavsett klassificering, finns krav på anpassning till, och varsamhet om byggnadernas kulturhistoriska värden. Förbudet och kraven avser hela byggnaden, det vill … Den nuvarande plan- och bygglagen (PBL) kom för över 20 år sedan och under denna tid har samhället förändrats. Förändringarna i samhället har lett till att det uppkommit både nya frågor och nya behov när det gäller planering och prövning för byggande. 4.3 Övriga tillämpade förkortningar PBF Plan- och byggförordningen (SFS 2011:338) PBL Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) Propositionens huvudsakliga innehåll.

2019-11-04

2008-10-11 Utdrag ur Plan- och bygglagen (PBL) (2010:900) 3 § Skriftliga upplysningar Om någon begär det, ska byggnadsnämnden ge skriftliga upplysningar om planläggning, byggande och fastighetsbildning.

Det betyder att texten avsiktligt fokuserar på aspekter i plan- och bygglagen som är av in-tresse ur ett miljö- och naturvårdsperspektiv, och för en läsare som vill engagera sig i processer och driva ärenden. Fördjupning i plan- och bygglagen: detaljplan, bygglov, tillsyn, överklagande, m.m. En fördjupningskurs som behandlar de plan- och byggrättsliga planinstrumenten, främst översiktsplanen och detaljplanen. Av plan- och bygglagen (2010:900) framgår att i ett ärende där tidsfristen för handläggning löpt ut sätts avgiften ner med en femtedel för varje påbörjad vecka som tidsfristen överskrids. Det ska enligt plan- och bygglagen ta högst 10 veckor att få ett beslut om förhandsbesked, från det att handlingarna i ärendet anses vara kompletta. Möjlighet finns att förlänga handläggningstiden upp till totalt 20 veckor om det exempelvis krävs för att få in svar från remissinstanser.